Skip to content Skip to footer

STADGAR

 § 1 Föreningens namn
Föreningens namn är SESUS med säte i Stockholm.
Bildad den 2008 – 0 8 – 2 1. Stadgarna antogs av årsmöte 2008 – 0 8 – 2 1, samt uppdaterades 2011 – 10 – 23, 2014 – 08 – 30 och 2017 – 08 – 20.
 
 § 2 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. 

 § 3 Syfte
Föreningens syfte är att skapa möjligheter för studenter och ungdomar samt deras organisationer att utvecklas.

 § 4 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 § 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår gäller mellan 1 januari till 31 december.

 § 6 Sammansättning
Föreningen består av de fysiska och juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 § 7 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 § 8 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.  Om särskilda skäl finns så beslutar styrelsen, en eller flera särskilt utsedda myndiga personer att teckna föreningens firma.

 § 9 Medlemmar och medlemsavgift
Föreningen är öppen för alla fysiska och juridiska personer. Som medlem antas person som godkänner och följer dessa stadgar och föreskrifter genom att varje år betala föreningens medlemsavgift. Om medlemskapet är gratis sker istället varje år en skriftlig medlemsansökan till föreningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

 § 10 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.  Medlemsavgiften beslutades på årsmötet till 0 kr. SESUS medlemsföreningar har rätten att införa medlemsavgift om det är förenligt med deras enskilda stadgar.

 § 11 Utträde ur föreningen 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemmen räknas som utträd efter styrelsen mottagit det skriftliga utträdet och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift eller gjort en skriftlig handligt för bekräfta sitt medlemskap för två på varandra följande verksamhetsår får anses automatiskt ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Avstängning och uteslutning av medlem
En medlem som motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Medlemmen får då tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning. 

 § 13 Styrelsens sammansättning
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Kassören kan även kalla sig vice ordförande, men har fortfarande endast en rösträtt i styrelsen.

 § 14 Styrelsens åligganden
Styrelsen är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter när årsmöte inte är samlat. Styrelsen skall – inom ramen dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 16, och
• förbereda årsmöte.

 § 15 Styrelsens kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder efter kallelse av en av styrelse medlemmar. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 § 16 Revisorer
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet till styrelsen. En eller två revisorer väljs på årsmöte . En revisor får inte sitta i styrelsen. En revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 § 17 Valberedning
På årsmötet väljs en eller flera valberedare som tar fram förslag till de angivna valen i stadgarna. Valbar är medlem i föreningen. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 § 18 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 § 19 Årsmöte, kallelse och tidpunkt
Årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas senast den 20 november varje år om inget anges på föreningens hemsida. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att årsmötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in till mötet minst en vecka i förväg. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 § 20 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 § 21 Ärenden vid årsmötet
Följande ärenden skall alltid behandlas på årsmöte och protokollföras:  
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)
3. Val av mötets ordförande.
4. Val av mötets sekreterare.
5. Val av två personer att justera protokollet och rösträknare.
6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
7 a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse för förra året.
9. Fråga om ansvarsfrihet för förra årets styrelse för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av årets verksamhetsplan.
11. Behandling av årets budget för det kommande verksamahets-/räkenskapsåret. 
12. Fastställande av medlemsavgift.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av styrelse för nästkommande styrelseperiod
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år,
b. Föreningens kassör för en tid av ett år,
c. Föreningens sekreterare för en tid av ett år,
d. Föreningens övriga ledamöter och suppleanter för en tid av ett år.
15. Val av årets revisor för en tid av ett år.
16. Val av årets valberedare för en tid av ett år – i detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
17. Övriga frågor – inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas på årsmötet.
18. Mötets avslutande.

 § 22 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorer vill eller minst 75 % av föreningens medlemsföreningar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
För att extra årsmöte ska vara giltigt måste föreningens medlemmar bjudas in minst en vecka i förväg. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet behandlas, det som har som skrivits i kallelsen med förslag av föredragningslista. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 23 och § 24.

 § 23 Rösträtt 
Vid riksmöte har varje medlemsförening – som senast två veckor före riksmötet uppfyllt kriterierna
för medlemskap och som är närvarande på riksmötet – rätt till ett ombud med yttrande-, förslags- och rösträtt. Dock har personer ur den avgående förbundsstyrelsen ej rösträtt i frågor som rör dess
ansvarsfrihet. Riksmötet kan därutöver bevilja annan person yttrande- och förslagsrätt för visst ärende.

 § 24 Röstetal
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. 
Då med undantag för de i § 25 första stycket och § 26 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Nedlagda röster räknas inte. Varje person med rösträtt har en röst. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 25 Ändringar av stadgar
Stadgar kan bara ändras på årsmöte eller vid extra årsmöte. §19 kan ändras av styrelsen men måste godkännas av ett årsmöte eller extra insatt årsmöte senast två år efter ändringen. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av avgivna röster. Om stadgeändring ska ske måste förslaget meddelas medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas av alla närvarande röstberättigade medlemmar. Ändring av föreningens stadgar vad det gäller föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§25) och upplösning (§26) kräver samma beslut på två årsmöten i rad.

 § 26 Upplösning av föreningen
Förslag om föreningens upplösning får endast läggas fram på årsmöte. Det måste framgå av kallelsen att upplösning av föreningen ska behandlas på årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar inte godkänner upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet enligt föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

 § 27 Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Stadgar - SESUS