NASTA EVENT

 • 00 D
 • 00 H
 • 00 M
 • 00 S

Nyheter

Ett nytt år har gått sedan senaste årsmötet och mycket har hänt sedan dess. Vi har i denna nyhet sammanfattat de viktigaste punkterna från årsmötet 2017 och även sammanfattat i korthet en del av den stora mängd aktiviteter som våra anslutna föreningar och 16 000 medlemmar genomfört. Vi är även glad att så många föreningar anmälde sitt deltagande till årsmötet och hela 36% av föreningens lokalföreningar deltog på mötet.

Sammanfattning av kansliets arbete

 • Utbetalning och administration av det årliga medlemsbidraget.
 • Administration och utbetalning av stöd vid projektansökningar från medlemsföreningar.
 • Inköp av material för utlåning till lokalföreningarna.
 • Förbättrat skalskydd av kanslietslager med larm och säkerhetsdörr.
 • Utlåning/utskick/magasinering och retur av material så som datorer, kameror och annan teknisk utrustning som föreningarna delar på.
 • Övergripande ansvaret för riksförbundets ekonomi tillsammans med kassören.
 • Medlemshantering, kontakten med lokalföreningarna samt vidareutveckling av vår verksamhet.
 • Hantering av inlämning av årsrapporterna från lokalföreningarna med medlemslistor, årsmötesprotokoll, kvitton, verksamhetsberättelser och verksamhetsrapport.
 • Ansökan till MUCF gällande ungdomsorganisationssbidrag
 • M.m

Kort utdrag av lokalföreningarnas aktiviteter

 • Studiebevakning och kursutvärderingar
 • Arbetat fram en ny studierådsguide
 • Workshops för studieärenden, psykologi och andra ämnen
 • Mötesplatser för ungdomar i problemområden Tensta/Rinkeby
 • Introduktionsdagar för nya studenter och medlemmar
 • Hållit flertalet Arbetsmarknadsdagar, bland annat arbetsmarknadsdagen ATLAS och Hybrid med Svenska kyrkan, Studentconsulting, Oxford Research, Amnesty m.fl.
 • Sociala möten för medlemmar i spelföreningar
 • Föreläsningar och seminarier inom psykologi, ekonomi, språk
 • Studiebesök på bl.a. BUP Malmö
 • Språkcafé för språkinlärning i flertalet olika språk
 • Sittningar/middagar och andra sociala aktiviteter
 • Jämlikhetsarbete
 • Planerat och genomfört baler
 • Introduktionsaktiviteter för nya studenter och medlemmar
 • Spelaktiviteter inom sport, dator och brädspel som t.ex. Tandemstaffeten.
 • SI-mentorskap
 • Teaterföreställningar som bl.a. Pablo Escobar på Ystad Stadsteater
 • Föreningsresor till PS16, Dreamhack, Vällinge m.fl.
 • Mottagande av internationella studenter
 • M.m

Nyanslutna föreningar
Under 2016 anslöt sig två nya föreningar, Örebro Studentkår och LIPS. Båda är studieorienterade föreningar kopplade till lärosäten i Örebro och Växjö. Under början av 2017 fick vi även en anslutning av föreningen Psykologstudent Sverige. Detta ligger även i vår linje att koppla flera föreningar med stark koppling till studenter eller studier till förbundet, och vi har även sett föreningar som varit ansluta utan denna koppling börjat försvinna.

Styrelsen
Den nya styrelsen består av några gamla ansikten vi känner igen från tidigare, tillsammans med en del nya som får ta över rodret för det kommande året.

Patrick Schilling som varit kassör förra året har tagit steget upp och blivit vald till ordförande, medan Simon Ulander har tagit över rollen som kassör. Ola Karlén och
Mia Wastergaard som också blev invalda har tagit plats som ledamöter i styrelsen.

Verksamhetsplanen
Årsmötet slog även fast att förbundet skall under 2017/2018 lägga fokus på fyra punkter, förutom de ordinarie uppgifterna. (Lokalföreningarnas verksamhetsplaner bestäms av deras enskilda årsmöten.)
– Rekrytering av nya lokalföreningar med stark koppling mot utbildning.
– Besöka nuvarande anslutna lokalföreningar och informera om förbundet och hjälpa till med inlämningen av årsrapporten.
– Marknadsföring, där vi ska informera om våra tjänster och bidrag som föreningar kan erhålla.
– Förenkla materialutlåningen så fler föreningar skall låna materialet.

Budget
Budgeten blev även satt av årsmötet och där beslutades bland annat att medlemsbidraget under 2018, som baseras på medlemsantalet hos föreningarna, ska höjas med 88 000 kr till 1 088 000, genom att minska projektbidragen och materialinköpsposterna, på Samhällsvetarkårens inrådan. I övrigt har styrelsens budget bibehållits, där det är satt i enlighet med tidigare år att lokalföreningarna skall få direkt stöd med minst 65% av det totala bidraget riksförbundet erhåller och resterande skall gå till omkostnader för kansliet och även lokalföreningskopplade verksamheter.

Revisor
Årsmötet beslutade att ge fortsatt förtroende till vår auktoriserade revisor, för att genomför vår ekonomiska, samt medlemsmässiga granskning inför mucf ansökan även under 2017/2018.

Stadgar
Under årsmötet hade Örebro Studentkår föreslagit tre mindre förändringar i stadgarna. Där styrelsen och årsmötet stödde deras motion och ett förtydligande gjordes att föreningen är öppen för både juridiska och fysiska personer. Förändringar har skett i §6, 9 och 28.

Årsmötesdokumentationen finns att ladda ner genom att logga in på hemsidan och klicka på årsmöte i adminpanelen.

Author: SESUS

Jag är nyhetsskrivaren för SESUS och från mig kommer evenemang och nyheter dyka upp som rapporterar om vad våra anslutna föreningar har för sig.